Frågor & Svar Solkatten

Solkatten är en förskola som ligger på Karl Knutssonsgatan 4 i Arboga. Solkatten är en kooperativt driven förskola vilket innebär att samtliga föräldrar inom kooperativet är arbetsgivare. Alla föräldrar ingår bidrar till verksamheten utifrån olika ansvarsområden; exempelvis, ansvarig för barnkön.

Förskolan inspireras av både montessoripedagogik och ur-och-skurpedagogik. Personalen utformar pedagogiken i enlighet med målen i läroplanen, vi ser till varje barns enskilda behov, undervisningen utgår från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Förskollärarna ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet att främja barnens utveckling och lärande. Viktigt för oss på Solkatten är att barnen känner sig trygga och respekterade. Engagemanget, delaktigheten och gemenskapen mellan barn, föräldrar och personal skapar en trygghet för våra barn att få växa och utvecklas i

Ja. Genom att vistas ute i olika miljöer stimuleras alla våra sinnen. Våra barn vistas ofta ute, och omkring åtta gånger per termin har vi en heldag ute, då vi även äter medhavd frukost/matsäck. Lunchen lagar vår kock på plats.

Eftersom rörelse är en viktig del av vår verksamhet försöker vi att röra på oss i olika miljöer. Våra äldsta barn erbjuds en dag med gymnastik i Nybyholmsskolans gymnastiksal. Vi tycker det är viktigt att främja barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Grunden är att finna glädjen i att röra på sig i varierande miljö.

Mat och hälsa är en viktig del av vår verksamhet. På Solkatten har vi en egen kock som lagar mycket god mat. Råvarorna som används är i möjligaste mån ekologiska. Vi försöker också att komma ifrån det stora användandet av socker i maten. Att värna om miljön är en naturlig del i verksamheten. På vår egen trädgårdstäppa odlar vi för att barnen ska få förståelse för naturens kretslopp. I skogen lär vi oss om växter, djur och om allemansrätten.I samarbete med kommunens Agenda 21-samordnare har Solkattens personal genomgått en miljöutbildning.

Vi dokumenterar varje barns utveckling och lärande kontinuerligt, ser till alla människors lika värde, vi jobbar för att alla barn ska känna sig trygga och att de ska bli sedda för den individ de är. Vi strävar för att vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Systematisk kvalitetsredovisning, följs upp och analyseras för att vi skall kunna utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner.

Vid överlämning till förskoleklass/skola samverkar vi med lärarna i förskoleklassen, för att ge dem information barnens utveckling och lärande. I dessa övergångar uppmärksammar vi barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling.

Ett nära samspel med barnens föräldrar är en självklarhet för oss pedagoger, det skapar förtroende mellan oss och det gör att vistelsen i förskolan blir en positiv plats att vara på för dem och för deras barn.

Som förälder och medlem i kooperativet förväntas du bidra till föreningen. Under er tid som medlemmar sitter tex en förälder med i styrelsen under minst en mandatperiod. Du som förälder är med och har samverkan i barngruppen minst en gång per termin, vilket innebär att du blir en del av personalen under en dag i förskolan.

Ni ansöker till solkatten här

Du tar kontakt med förskolechefen via telefon 073-654 95 68 eller mail emma.jansson@solkattenarboga.se Väljer du att maila, skriv då en kort presentation om dig själv.

Tar kontakt med förskolechefen via telefon 073-654 95 68 eller mail emma.jansson@solkattenarboga.se